Monday, 16 February 2015

Resensie: Nieuwe en oude dingen

Nieuwe en oude dingen (Vuurbaak, 2013) onder redaksie van Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels, bring die gewone leser op hoogte omtrent die kontemporêre gesprekke (nieuwe dingen) asook ontwikkelinge oor die afgelope honderd jaar (oude dingen) in die gereformeerde Bybelwetenskap by die Nederlandse universiteite Kampen en Apeldoorn. Die resensie het onlangs in In die Skriflig (Vol 48, No 2, 2014), tydskrif van die Gereformeerde Teologiese Vereniging van SA, verskyn.

Alhoewel die bydraers soms die klem verskillend laat val, is die oogmerk by hierdie universiteite om die Bybelwetenskap op 'n "Skrifgetroue" wyse te beoefen in samehang met geesgenote uit die evangeliese en presbiteriaanse tradisie. Daar word gepoog om 'n middeweg te vind tussen die simplisme wat die Fundamentalisme kenmerk en die Kritiese Bybelwetenskap, wat spanning skep met die geloof in die inspirasie van die Bybel en die belydenis dat die Skrif God se Woord is.

Die bydraes wat in die boek opgeneem is, spreek 'n verskeidenheid relevante en eietydse kwessies aan. Alhoewel die Skrifkritiese lesing verwerp word, is daar wel 'n kritiese bestudering van die historiese prosesse waarin en die menslike wyse waarop die Bybel as Heilige Teks tot stand gekom het. Alhoewel dit in die Skrif primêr oor die openbaring van God aan die mens gaan, is daar volle erkenning dat die Bybel deur mense tot stand gekom het.

Die boek volg 'n drie-ledige indeling waarin die kanon, outeurskap asook die boodskap van die Bybel onder die loep kom. Binne hierdie raamwerk word 'n verskeidenheid temas deur die onderskeie bydraers aangespreek, waaronder die tydvak waarin die Ou Testamentiese kanon as afgehandeld beskou is, die invloed van die Septuaginta op die Nuwe Testamentiese denke (veral in die boek Hebreërs), die herinterpretasie van Ou Testamentiese profesieë in die boek Openbaring waar Rome as die nuwe Tirus uitgebeeld word, skryfkuns en skrywers in die antieke tyd, die eenheid en outeurskap in die boek Jesaja, apostoliese outeurskap in die Nuwe Testament, volksmoord in die naam van God en so meer.

Die boek is tydig in die lig van die feit dat die formele studie van die Bybel oor die afgelope half-eeu al meer in verskillende benaderings vertak het. Dit plaas 'n duidelike alternatief vir die Kritiese Bybelwetenskap op die tafel, wat steeds gekniehalter gaan onder hul modernistiese wortels. Voorts bied dit 'n alternatief vir die postmoderne stroom in Bybelwetenskap. Tog tree Nieuwe en oude dingen nie direk in gesprek met die ander benaderings nie en geen argumente word aangebied waarom hierdie behoudende benadering op akademiese gronde verkies behoort te word nie. Alhoewel 'n Skrifgebaseerde lees van die teks nagestreef word, kan ons steeds wonder in watter opsig hierdie benadering akademies voortreflik is bo die ander alternatiewe. Ek sou dink dat hierdie saak meer aandag in die boek moes kry. 

Oor die algemeen is die bydraes in 'n gemaklik leesbare trant geskryf (ook vir die Afrikaanse leser) en enigeen wat geïnteresseerd is in hierdie gesprekke sal beslis by die boek baat vind. Daar is sekerlik 'n behoefte aan akademiese leesstof wat hierdie middelweg in die godsdiensgesprek volg.

Dr. Willie Mc Loud (Ref. wmcloud.blogspot.com)
(Die resensie is ietwat aangepas vir publikasie)

In die volgende essays maak ek voorstelle rakende 'n alternatiewe denkraamwerk wat 'n ruimte tussen die rotse van modernisme en post-modernisme daarstel:
Part 1: Can we still believe the Bible? A hermeneutical perspective
A critique of Biblical Criticism as a scholarly discipline
Postmodernism faces its first great challenge

Wat die Septuaginta betref:
The importance of the Septuagint in Biblical studies

No comments:

Post a Comment